۹  اقدام مهم برای دستیابی به فرمول هدف گذاری

۹ اقدام مهم برای دستیابی به فرمول هدف گذاری

توانایی هدف گذاری و برنامه ریزی برای رسیدن به آن اهداف ” اَبر مهارت” موفقیت است.یک فرمول ساده هدف گذاری برای افزایش سریع موفقیت و رضایت در زندگی برای استفاده شما وجود دارد. در این مقاله ۹ اقدام مهم برای رسیدن به این فرمول را مطالعه خواهید کرد. ۱- تصمیم...